Máy Chủ : Phục Hổ

Exp : 2000 ~ Drop : 30%

Máy Chủ : Lorencia

Exp : 2500 ~ Drop : 40%

Máy Chủ : Noria OPEN 28/10

Exp : 5000 ~ Drop : 60%